Ważne Informacje

Każdy Rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku
  z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku
  w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń

W II terminie składania wniosków 1-31 sierpnia 2023 r. stawka  zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł1/1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 1,20 zł/1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. 
  – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł2/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 31 października 2023 r.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz oświadczenie dzierżawcy, umowę dzierżawy (jeżeli była zawarta) lub pisemną zgodę właściciela gruntów. Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, świń zobowiązany jest przedłożyć informację z ARiMR o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie. Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku w odniesieniu do koni zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie.

Do pobrania:

1Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

2Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON