Ważne Informacje

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XXX/225/2022 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego. z 2022 r., poz. 1225) – zostały uchwalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą wynosiły:

  • 19 zł – od osoby/msc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 16 zł – od osoby/msc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz kompostowane są bioodpady w kompostowniku przydomowym;
  • 60 zł od osoby/msc, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2022 r. miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wyliczyć przemnażając liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przez nową stawkę. Przypominamy, iż opłaty w naszej gminie uiszcza się kwartalnie, w następujących terminach:

  • I kwartał – do 15 marca za miesiące: styczeń, luty i marzec;
  • II kwartał – do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec;
  • III kwartał – do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień;
  • IV kwartał – do 15 listopada za miesiące: październik, listopad i grudzień.

Wpłat można dokonać w kasie Urzędu Gminy Rokitno, w drodze inkasa lub na indywidualny rachunek bankowy Gminy Rokitno Nr: 36 8037 0008 0420 0156 2000 0500 BS Łomazy oddział Rokitno.

WAŻNE !!!

            Zgodnie z powyższą ustawą każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczoną na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji !!!

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty powinny być zgłaszane w następujących terminach:

  • do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, tj. zdarzenia związane z ilością osób zamieszkałych (wynikające np. z narodzin dzieci, zgonów, zmianą miejsca zamieszkania itp.) lub zmianą sposobu gromadzenia bioodpadów;
  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkaniowej pierwszego mieszkańca.

Wszelkie zmiany należy zgłaszać w formie korekty deklaracji w Urzędzie Gminy Rokitno, pokój nr 15 lub uzgodnić telefonicznie sposób jej złożenia pod numerem: 83 345 35 55.

Wójt Gminy Rokitno
/-/
Jacek Szewczuk


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, USTALENIA WYSOKOŚCI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z TEJ OPŁATY

            Przygotowana uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty, obejmuje podwyższenie stawki.

            Zmiana wysokości stawki wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych oraz zmniejszającej się liczby odbiorców. Porównując liczbę osób z wykazu do prognozy do budżetu i z wykazu do symulacji stawki z dnia 09.02.2022 r. liczba osób zmniejszyła się o 76 osób. Taki spadek wynika ze zgłaszanych zgonów, wyprowadzek do innych miejscowości, wymeldowań. Rotacje odnotowano również w ilości osób posiadających kompostownik, która wzrosła o 10 osób.

            Poniższa tabela przedstawia kalkulacje wg starej stawki. W stosunku do planowanych wydatków prognozowany dochód z opłaty będzie niewystarczający w znacznym stopniu, biorąc pod uwagę przypadki osób zalegających z opłatą i nieściągalność niektórych płatników.

Lp.rodzaj stawkikwota stawkiliczba osóbDochód miesięcznyDochód roczny
1bez kompostownika15,00 zł101415 210,00 zł182 520,00 zł
2z kompostownika13,00 zł134617 498,00 zł209 976,00 zł
Razem236032 708,00 zł392 496,00 zł
Koszty planowane (po zmianach)489 860,00 zł
Deficyt/Nadwyżka-97 364,00 zł

            Poniższa tabela przedstawia kalkulacje wg stawki, która prawie pokryje planowane wydatki, przy założeniu że wszystkie opłaty wpłyną, a koszty nie wzrosną.

Lp.rodzaj stawkikwota stawkiliczba osóbDochód miesięcznyDochód roczny
1bez kompostownika19,00 zł101419 266,00 zł231 192,00 zł
2z kompostownika16,00 zł134621 536,00 zł258 432,00 zł
Razem236040 802,00 zł489 624,00 zł
Koszty planowane (po zmianach)489 860,00 zł
Deficyt/Nadwyżka-236,00 zł

            W przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy Rokitno podjęła uchwałę Nr XXVIII/200/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UZASADNIENIE DO ZWOLNIENIA CZĘŚCIOWEGO Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI O ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ, KOMPOSTUJĄCYCH BIOODPADY STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

            Przygotowana uchwała w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty, obejmuje podwyższenie stawki, ale i też zwiększenie wartości zwolnienia przysługującego mieszkańcom gminy z tytułu kompostowania bioodpadów.

            Posiadając dane cen jednostkowych netto podmiotu odbierającego odpady z terenu gminy, liczbę mieszkańców objętych gminnym systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi na dzień dokonania kalkulacji, tj. 09.02.2022 r. (2 360) oraz masę bioodpadów zebranych i odebranych w 2021 roku, dokonano kalkulacji przedmiotowego zwolnienia.

Rodzaj odpaduMasa odebranego odpadu za 2021 rok (w Mg)Cena jednostkowa netto (zł)Koszt netto (zł)Kwota VAT (zł)Koszt brutto (zł)Wartość kosztu na 1 mieszkańca (zł)
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji78,12653,9751 088,144 087,0555 175,191,95
Odpady ulegające biodegradacji40,3260024 192,001 935,3626 127,360,92
Razem118,44x75 280, 146 022,4181 302,552,87

            Koszt bioodpadów stanowi 17% w łącznej wartości planowanych kosztów zagospodarowania odpadami komunalnymi. W zależności od potencjalnej masy zebranych i odebranych bioodpadów każdy mieszkaniec u którego funkcjonuje kompostownik średnio o około 3 zł przyczynia się do obniżenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Rokitno. Powyższa wartość stanowi około 17% kosztu na jednego mieszkańca, co stanowi odpowiednio 3,23 ustalonej nowej stawki 19 zł na jednego mieszkańca.

            W związku z powyższymi wyliczeniami oraz tym, iż zwiększa się liczba osób deklarujących kompostowanie bioodpadów przyjęto wartość zwolnienia w wysokości 3 zł.