Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10.11.2021 r. (środa) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach: 
  • uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2022 rok
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2022
  • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  • zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Ustalenie stawki podatku leśnego na 2022 r.
 6. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
  • informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
  • informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  • informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2020/2021
 8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy Rokitno.
 9. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 10. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 11. Zakończenie.  

Z poważaniem
/-/
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk