Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 17.08.2022 r. (środa) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2022/2023,
  b) zmiany uchwały w sprawie rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rokitno,
  c) zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  d) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
  a) informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy,
  b) informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
  c) informacja o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2022 r.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Żuk