Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 24.11.2022 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  •  przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z ostatniej sesji,
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • zniesienia pomnika przyrody,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Ukrainie,
  • uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2023 rok.
  • określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2023 rok,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2023,
  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  • zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych
 6. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

Z poważaniem,
/-/ Eugeniusz Żuk                 
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno