Ważne Informacje

Herb Gminy Rokitno

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30.06.2022 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1400. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: https://test.rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. przyjęcie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2021 rok- debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok
  1. wystąpienie Wójta Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  3. przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym
   i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego,
  4. dyskusja nad sprawozdaniami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2021 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  1. złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  2. przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach: 
  1. uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej w miejscowości Rokitno w Gminie Rokitno,
  2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2022 roku,
  3. zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  4. zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Rokitno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Rokitno.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rokitno za 2021 rok.
 12. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie Rokitno za rok 2021.
 13. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 14. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 15. Zakończenie..

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Żuk