Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.04.2022 r. (piątek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200 . Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Rokitno,
  • udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunalnemu w Parczewie.
  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2021.
 7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie za 2021 rok.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Z poważaniem
/-/
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk