Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 15.07.2021 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2020 rok- debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok
  a) wystąpienie Wójta Gminy,
  b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  c) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego,
  d) dyskusja nad sprawozdaniami,
  e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  a) złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  b) przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach: 
  a) petycji  wniesionej przez Teresę Garland, Zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiej Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2021/2022,
  c) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
  d) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rokitno,
  e) zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  f) zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 9. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 10. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 11. Zakończenie.  

Z poważaniem
/-/Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk