Ważne Informacje

Rokitno - herb gminy

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 19.05.2021 r. (środa) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200.

Transmisja obrad dostępna na stronie: https://www.obradyonline.pl/live

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  • zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokitnie za 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za 2020 r.
 8. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Eugeniusz  Żuk