Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
 2. otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
 3. przyjęcie porządku obrad,
 4. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 5. Wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Rokitno.
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach: 
  • zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzeń, a także wysokości, szczegółowych zasad wypłacania dodatku mieszkaniowego,
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Gminy Rokitno,
 9. zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
 10. zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 11. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2023 roku.
 12. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 13. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 14. Zakończenie. 

Z poważaniem