Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.06.2023 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Raport o stanie Gminy Rokitno za 2022 rok- debata.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rokitno wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok
  • wystąpienie Wójta Gminy,
  • przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia,
  • przedstawienie opinii komisji rewizyjnej o sprawozdaniu finansowym
   i sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie  mienia komunalnego,
  • dyskusja nad sprawozdaniami,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rokitno z wykonania budżetu za 2022 r.
 7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy:
  • złożenie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
  • przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej,
  • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 8. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 9. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 10. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 11. Zakończenie.

Z poważaniem
EUGENIUSZ ŻUK
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROKITNO