Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 18.05.2023 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego za rok 2022”
  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Rokitno za 2022 rok.
 6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonania budżetu za 2022 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Z poważaniem,                                  
EUGENIUSZ ŻUK                            
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROKITNO