Ważne Informacje

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż w dniu 21.03.2023 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  • niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
  • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2023 roku
  • zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin  w Gminie Rokitno za 2022  rok.
 6. Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie za 2022 rok.
 7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rokitnie za 2022 rok.
 8. Informacja z działalności Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie za 2022 rok.
 9. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rokitno za rok 2022.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 11. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 12. Zakończenie.

Z poważaniem,
EUGENIUSZ ŻUK
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROKITNO