Ważne Informacje

Sz. P.                                     

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII  Sesję Rady Gminy Rokitno, która odbędzie się  w dniu 24.01.2023 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie.

Obrady sesji rozpoczną się o godz. 12 00.

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  b) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych,
  c) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokitno,
  d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty,
  f) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Rokitno na lata 2023 – 2027,
  g) przyjęcia przez Gminę Rokitno Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  h) ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
  w Gminie Rokitno „Posiłek dla dzieci i uczniów” na rok 2023,
  i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy  w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
  j) zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
  k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 6. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 7. Zakończenie.

Z poważaniem,
Eugeniusz Żuk
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno