Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 29.12.2022 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1100. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach:
  • ustanowienia pomnika przyrody,
  • wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Południowe Podlasie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Rokitno,
  • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2023-2027 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2023 r.
  • przedstawienie uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,
  • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy Rokitno.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 9. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 10. Zakończenie.

Z poważaniem,
/-/ Eugeniusz Żuk                 
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno