Ważne Informacje

Rokitno, dnia 07.10.2021 r.

GG.6840.3.2021

WYKAZ

                                   nieruchomości stanowiących własność Gminy Rokitno przeznaczonych do sprzedaży

            Działając na  podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 ) podaję do publicznej wiadomości co następuje:

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości:
Lp.ObrębNumer działkiPow. działki / ha/Nr księgi wieczystejPrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoOpis  nieruchomościWartość nieruchomości Forma sprze-daży
1.Zaczopki1730,2020LU1B/00096505/0 wolna od obciążeńdziałka leży w terenach oznaczonych symbolem MR -tereny  zwartej zabudowy zagrodowejRIIIa- 0,202020 500,00sprzedaż przetargowa
  1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art.34 ust.1 w/w ustawy pierwszeństwo w ich nabyciu, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub  odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,

b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości, pozbawionym prawa  własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r.,  albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  1. Niniejszy wykaz nieruchomości został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokitno na okres 21 dni / tj. od  10.2021 r. do 28.10.2021 r./