Ważne Informacje

Pracownicy Urzędu Gminy w każdym dniu w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy Rokitno 

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu oraz w każdy wtorek od godz. 1200 -1630.

Przewodniczący Rady Gminy

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 1400– 1630 w Urzędzie Gminy   pokój nr 12 (piętro).

Przedmiotem skarg może być w szczególności :  zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań  przez właściwe organy albo ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw – art.227 k.p.a.

Przedmiotem wniosków mogą być w szczególności : sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności – 241 k.p.a.

 Zbiór przepisów dotyczących prawa miejscowego jest dostępny  w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 17).