Ważne Informacje

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokitnie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530, wtorek 800 – 1600.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 528,00 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Katarzyna Pietraszkiewicz