Ważne Informacje

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz kontynuować naukę na dziennych studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać !

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza:

XX Edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022 – Segment I A

Program jest skierowany do tegorocznych maturzystów, uczniów liceów i techników którzy ukończyli szkołę w 2021 roku i spełnią łącznie następujące kryteria:

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli
    zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia‑pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1960 zł brutto wyliczony z czerwca 2021 roku. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, to do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:

  • kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on‑line zamieszczony na stronie www.stypendia‑pomostowe.pl,; aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 roku do godz. 16-tej, po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane;
  • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości  ogłasza listę stypendystów, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 7000 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznych, równych ratach na indywidualne konta stypendystów.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022, Segment I A”.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.fep.lodz.pl

Informacji o Programie udzielają:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29,
tel. (0-42) 632-59-91, 631-95-58,
e-mail fep@fep.lodz.pl
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie
adres: 20-027 Lublin,
ul. Karłowicza 4
tel. (0-81) 534 60 52, 532-68-11
e-mail lublin@kowr.gov.pl