Ważne Informacje

Podatek od nieruchomości

Termin składania deklaracji: do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Budynki:

 • mieszkalne – 0,90 zł/m2,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,00 zł/m2
 • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł/m2,
 • związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,50 zł/m2,
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) – 6,00 zł/m2

Budowlane:

 • od budowli – 2% ich wartości.

Grunty:

 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,05 zł/m2,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł/ha,
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne) – 0,52 zł/m2,
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,81 zł/1m2.

Uchwała Nr XXXIX/267/2022 Rady Gminy Rokitno z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2023
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/6242/

Podatek rolny

Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego

Stawka dla posiadaczy:

 • powyżej 1 ha – 162,50 zł/ha przeliczeniowy,
 • poniżej 1 ha – 325,00 zł/ha przeliczeniowy.

Uchwała Nr XXXIX/265/2022 Rady Gminy Rokitno z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/6240/

Podatek leśny

Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego.

Stawka według wyliczenia: 323,18 zł x 0,220 m3 = 71,0996 zł – 71,0996 zł/ha.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku.
Link do publikacji na stronie Monitora Polskiego: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2022/996

Podatek od środków transportowych

Termin składania deklaracji: do 15 lutego każdego roku podatkowego.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 937,68 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 232,63 zł,
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 579,55 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik Nr 1.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 2 101,47 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik Nr 2.

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 • 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1 005,55 zł,
 • równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – załączniku Nr 3.

Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2 411,44 zł,
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3 048,71 zł.

Uchwała Nr XXXIX/266/2022 Rady Gminy Rokitno z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2023 rok.
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2022/6241/