Ważne Informacje

Podatek od nieruchomości

Termin składania deklaracji: do 31 stycznia każdego roku podatkowego

Budynki:

 • mieszkalne – 0,78 zł/m2,
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,90 zł/m2
 • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł/m2,
 • związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,14 zł/m2,
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) – 4,81 zł/m2

Budowlane:

 • Budowle związane bezpośrednio z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody – 0,40% ich wartości,
 • Pozostałe budowle – 2% ich wartości.

Grunty:

 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł/m2,
 • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł/ha,
 • pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne) – 0,45 zł/m2,
 • niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,40 zł/1m2.

Uchwała Nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Rokitno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2022.
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/4902/

Podatek rolny

Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego

Stawka dla posiadaczy:

 • powyżej 1 ha – 142,50 zł/ha przeliczeniowy,
 • poniżej 1 ha – 285,00 zł/ha przeliczeniowy.

Uchwała Nr XXVII/191/2021 Rady Gminy Rokitno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/4900/

Podatek leśny

Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego.

Stawka według wyliczenia: 212,26 zł x 0,220 m3 = 46,6972 zł – 46,6972 zł/ha.

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku.
Link do publikacji na stronie Monitora Polskiego: https://monitorpolski.gov.pl/MP/2021/950

Podatek od środków transportowych

Termin składania deklaracji: do 15 lutego każdego roku podatkowego.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 830,00 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 053,00 zł,
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 364,00 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik Nr 1.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 850,00 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton – załącznik Nr 2.

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 • 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 790,00 zł,
 • równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – załączniku Nr 3.

Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2 156,92 zł,
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 726,93 zł.

Uchwała Nr XXVII/192/2021 Rady Gminy Rokitno z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2022 rok.
Link do publikacji na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego: https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2021/4901/