Ważne Informacje

Biała Podlaska dn. 2021-11-02

D.425.8.2020

wg. rozdzielnika

               Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej informuje, że oparciu o Uchwałę Nr 458/2021 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 23 września 2021r. będą obowiązywały następujące standardy zimowego utrzymania dróg:

 1. Standard IV – obejmuje drogi powiatowe – ulice w mieście Międzyrzec Podlaski i Terespol. Jezdnia odśnieżana na całej szerokości, posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. Na jezdni może zalegać luźny śnieg, warstwa zajeżdżonego śniegu, mogą występować języki śnieżne.
 2. Standard V – obejmuje zamiejskie drogi powiatowe łączące miasto powiatowe z siedzibami gmin oraz siedziby gmin miedzy sobą, po których odbywa się regularna komunikacja autobusowa i dowóz dzieci do szkół. Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. Na jezdni może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu, nabój śnieżny, mogą występować koleiny i zaspy.
 3. Standard VI – obejmuje zamiejskie, pozostałe drogi powiatowe utwardzone o znaczeniu lokalnym. Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniuw miejscach wyznaczonych przez ZDP. Na jezdni może występować śniegluźny, warstwa zajeżdżonego śniegu, nabój śnieżny. Mogą wystąpić zaspyśnieżne. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz.

            Bezpośrednio akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Biała Podlaska i Łomazy zajmuje się Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Białej Podlaskiej, nr telefonu (83) 344-46-48, tel. kom. 504 267 236.

            Bezpośrednio akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Międzyrzec Podlaski, Drelów oraz miasta Międzyrzec Podlaski zajmuje się Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Międzyrzecu Podlaskim, nr telefonu (83) 371-37-16, tel. kom. 504 267 238.

            Bezpośrednio akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka, Tuczna i Sławatycze zajmuje się Kierownik Obwodu Drogowego Nr 3 w Sławatyczach, nr telefonu (83) 378-35-20, tel. kom. 504 267 239.

            Bezpośrednio akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Rokitno, Zalesie, Piszczac, Kodeń, Terespol oraz miasta Terespol zajmuje się Kierownik Obwodu Drogowego Nr 4 w Terespolu, nr telefonu (83) 375-20-18, tel. kom. 504 267 234.

            Koordynatorem zimowego utrzymania dróg w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej w godzinach pracy t.j. 700 – 1500 jest Sekcja Dróg, nr telefonu (83) 342-52-31, a po godzinach pracy w dni wolne od pracy dyżurni w zależności od potrzeb.

            Za całokształt działalności w zakresie zimowego utrzymania dróg odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora ZDP – tel. kom. 504 267 235.

Ze względu na ograniczone środki finansowe, nie zlecamy zimowego utrzymania chodników. Wykonanie tego zadania siłami własnymi Obwodów też nie jest możliwe, a długość nowo budowanych chodników z roku na rok zwiększa się. Jedynie w mieście Międzyrzec Podlaski i Terespol ciągi piesze zlokalizowane przy głównych drogach powiatowych (ulicach) odśnieżamy we własnym zakresie.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłam komunikat jaki został umieszczony na stronie BIP.

 Otrzymują:

 1. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski
 2. Burmistrz Miasta Terespol
 3. Wójt Gminy Biała Podlaska
 4. Wójt Gminy Drelów
 5. Wójt Gminy Janów Podlaski
 6. Wójt Gminy Kodeń
 7. Wójt Gminy Konstantynów
 8. Wójt Gminy Leśna Podlaska
 9. Wójt Gminy Łomazy
 10. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
 11. Wójt Gminy Piszczac
 12. Wójt Gminy Rokitno
 13. Wójt Gminy Rossosz
 14. Wójt Gminy Sławatycze
 15. Wójt Gminy Sosnówka
 16. Wójt Gminy Terespol
 17. Wójt Gminy Tuczna
 18. Wójt Gminy Wisznice
 19. Wójt Gminy Zalesie
 20. a/a

 Biała Podlaska dnia 21.10.2021 r.

D.425.4.2.2021

        wg. rozdzielnika

 Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej informuje, że nie zleca do zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych, gdyż nie jest to zadanie własne zarządcy drogi poza wyjątkami opisanymi w przepisach, nie występującymi na obszarze dróg powiatowych Powiatu Bialskiego.

Analiza obowiązujących w tym zakresie przepisów jak również orzecznictwa sądowego prowadzi do ugruntowanego stanowiska zarządcy drogi, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Kierując się przy tym zasadą równości społecznej, opiera się na wykładni celowościowej, a nie gramatycznej przepisów art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) – „właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”.

Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem (zielenią) nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., sygn.: I ACa 1542/06 w którym czytamy m.in. iż przy wykładni użytego w art. 5 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. pojęcia „bezpośrednio” należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie. Ponadto zwraca się przy tym uwagę, iż na obszarze dróg powiatowych Powiatu Bialskiego nie występują strefy płatnego parkowania lub postoju urządzone na chodnikach a zatem – brak jest także przypadków obowiązku zarządcy drogi do utrzymania takich chodników (co wynikałoby z zapisów art. 5 ust.4 pkt3 u.c.p.g.) Pogląd ten znalazł potwierdzenie m.n. w Postanowieniu Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22.03.2010 sygnat.: Waz 1 63/10.

          Jednocześnie pragnę wyrazić szczere podziękowania dla tych wszystkich mieszkańców Powiatu Bialskiego, którzy wielokrotnie, z dużym wysiłkiem wykazują obywatelską postawą odśnieżając chodniki wzdłuż dróg powiatowych przy własnych posesjach – co pomaga bezpiecznie przejść wszystkim pieszym.

          Uprzejmie proszę o przekazanie w/w informacji samorządowcom – radnym i sołtysom.

 Do wiadomości:

 1. Urząd Gminy Biała Podlaska;
 2. Urząd Gminy Drelów;
 3. Urząd Gminy Janów Podlaski;
 4. Urząd Gminy Kodeń;
 5. Urząd Gminy Konstantynów;
 6. Urząd Gminy Leśna Podlaska;
 7. Urząd Gminy Łomazy;
 8. Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski;
 9. Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski;
 10. Urząd Gminy Piszczac;
 11. Urząd Gminy Rokitno;
 12. Urząd Gminy Rossosz;
 13. Urząd Gminy Sławatycze;
 14. Urząd Gminy Sosnówka;
 15. Urząd Miasta Terespol;
 16. Urząd Gminy Terespol;
 17. Urząd Gminy Tuczna;
 18. Urząd Gminy Wisznice;
 19. Urząd Gminy Zalesie.