Ważne Informacje

Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny "Czyste Powietrze"

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Rokitno działa punkt konsultacyjno- informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W punkcie uzyskają Państwo pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Następnie wnioski przesyłane będą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie nastąpi ich ocena merytoryczna.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

Osoby zainteresowane przyjmowani są również w pozostałych godzinach pracy Urzędu Gminy, w miarę dostępności pracownika.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 83 345-35-55

W gminnym punkcie można uzyskać informacje i porady dotyczące zasad uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”, założenia konta w portalu beneficjenta, pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie a także rozliczeniu przyznanej dotacji.

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

  1. zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
  2. środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:

  1. nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
  2. szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat Programu” Czyste Powietrze” znajdziesz na:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Dane liczbowe dotyczące wdrażania programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Rokitno według stanu na dzień 30 czerwca 2023 roku:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 63,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie – 45,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 32,
  • kwota wypłaconych dotacji – 947.654,55 zł.