Ważne Informacje

Obraz Ciepłe powietrze - logo projektu


Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Gmina Rokitno zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Wypełnione deklaracje najpóźniej do 12 grudnia 2022 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Rokitno pok. Nr 15. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina Rokitno złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

Do kogo kierowany jest program?
Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?
Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla jakich przedsięwzięć można uzyskać dotacje w ramach programy „Ciepłe mieszkanie”?
Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a)    zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
b)    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
a)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
b)    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
c)    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
d)    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rokitno w biurze nr 15, pod nr telefonu 83 345 35 55 lub pisząc na adres email m.moszczynska@rokitno.pl