Ważne Informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która  reguluje dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Rokitno przystępuje do realizacji w/w zadania.

Wójt Gminy Rokitno informuje Mieszkańców o możliwości składania wniosków.

Zakup węgla będzie podzielony na dwie transze:

 1. do końca 2022 r. maksymalnie 1,5 tony,
 2. od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. maksymalnie 1,5 tony.

Osobą uprawnioną do nabycia węgla w cenie preferencyjnej, zgodnie z art. 8 ust. 1  i art. 12ust. 2,  jest mieszkaniec (osoba fizyczna) Gminy Rokitno, który:

 1. spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.),
 2. dokonał zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać:

 1. w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Rokitno w pokoju
  Nr 17 (sekretariat),
 2. listownie na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A,
  21-504 Rokitno,
 3. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy czym taki wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski prosimy składać do 15 listopada 2022 r. – I tura.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 83 345 35 50.

Dodatkowo informujemy, że ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada, że osoba fizyczna będzie mogła nabyć węgiel po preferencyjnych cenach, pod warunkiem, że nie nabyła węgla na sezon grzewczy, przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę – w ilości określonej w rozporządzeniu  Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).

UWAGA!!!

Urząd Gminy Rokitno nie ponosi odpowiedzialności za jakość dostarczonego paliwa stałego (ekogroszek, groszek, orzech, kostka, miał) na skład opału.

/-/ Jacek Szewczuk
Wójt Gminy Rokitno