Ważne Informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, która  reguluje dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Rokitno przystępuje do realizacji w/w zadania.

Wójt Gminy Rokitno informuje Mieszkańców o możliwości składania wniosków.

Zakup węgla jest podzielony na dwie transze:

a)do końca 2022 r. maksymalnie 1,5 tony,

b) od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. maksymalnie 1,5 tony.

Osobą uprawnioną do nabycia węgla w cenie preferencyjnej, zgodnie z art. 8 ust. 1  i art. 12ust. 2,  jest mieszkaniec (osoba fizyczna) Gminy Rokitno, który:

  • spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.),
  • dokonał zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski można składać:

  • w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Rokitno w pokoju Nr 17 (sekretariat),
  • listownie na adres: Urząd Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przy czym taki wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski na zakup węgla na rok 2022 prosimy składać do 15 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 83 345 35 50.