Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 24.03.2022 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rokitno w roku szkolnym 2021/2022,
  b) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
  c) zmian w budżecie gminy na 2022 rok;
  d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w Gminie Rokitno za 2021 rok.
 6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 8. Zakończenie.

Z poważaniem
/-/
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk