Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9.12.2021 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1000. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  • przyjęcie porządku obrad,
  • przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie  uchwał w sprawach: 
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnych,
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego,
  • ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta,
  • pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
  • zmian  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 5. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za I półrocze 2021 roku.
 6. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej w Gminie Rokitno za 2020 rok.
 7. Odpowiedzi na wnioski  i  interpelacje Radnych.
 8. Sprawy gospodarcze, dyskusja,  wolne wnioski.
 9. Zakończenie.  

Z poważaniem
/-/
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk