Ważne Informacje

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30.12.2021 r. (czwartek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200. Transmisja internetowa z posiedzenia Rady Gminy będzie dostępna na stronie: http://rokitno.pl/

Proponowany porządek obrad :

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad,
  c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie od ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2022,
  b) uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rokitno na rok 2022,
  c) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rokitno,
  d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
  e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  f) zmian w budżecie gminy na 2021 rok;
  g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno na lata 2022-2025 (odczytanie opinii RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno).
 6. Uchwalenie budżetu Gminy Rokitno na 2022 r.
  a) przedstawienie uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały oraz prognozie długu,
  c) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych.
 8. Sprawy gospodarcze, dyskusja, wolne wnioski.
 9. Zakończenie.

Z poważaniem
/-/
Przewodniczący Rady Gminy Rokitno
Eugeniusz Żuk