Ważne Informacje

Gmina Rokitno informuje, iż ruszył nabór uzupełniający wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Program sfinansowany jest z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów szkół(zamieszkujących gminę Rokitno) zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć do Urzędu Gminy następujące dokumenty:

  1. Oświadczenia dla ucznia niepełnoletniego
  2. Oświadczenia dla ucznia pełnoletniego
  3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych
  4. Informacja o wyborze sprzętu komputerowego
  5. Oświadczenie uzupełniające
  6. Zaświadczenie ze szkoły potwierdzające fakt nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020, 2021 i 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania tych rzeczy.
  7. Potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej ucznia i osoby pracującej w PPGR (np. akt urodzenia, akt zgonu, itp.).
  8. Potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR osoby z rodziny ucznia (np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucje organu publicznego, poświadczającego zatrudnienie w PPGR, itp.). W przypadku braku ww. dokumentu potwierdzenie zatrudnienia można uzyskać we właściwym Oddziale Terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Z Oddziałami Terenowymi KOWR można kontaktować się mailowo bądź telefonicznie, dane kontaktowe do właściwych oddziałów znajdują się na stronie https://www.kowr.gov.pl/kontakt/ot.

Osoby uprawnione do udziału w programie to uczniowie szkół podstawowych (od „zerówki) i szkół średnich, którzy:

  1. zamieszkują miejscowości w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR),
  2. są członkami rodzin (krewnymi w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osób, które pracowały i zamieszkiwały w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu (83) 345-35-55.

Oświadczenia wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 01.04.2022 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Gminy Rokitno lub do pokoju nr 15.

WAŻNE!
O włączeniu do Programu Granty PPGR decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania