Ważne Informacje

Loga: Fundusze Europejskie, flaga Polski, Lubelskie smakuj życie, Flaga Unii Europejskiej

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza
do składania wniosków o przyznanie stypendium
w terminie od 21 do 31 marca 2022 r.

w ramach programu stypendialnego:

„Lubelska kuźnia talentów 2021-2023 II”

Program skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów zawodowych lub z przedmiotów ogólnych: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęli naukę w formie dziennej,w szkołach zawodowych
tj: szkołach branżowych, technikach, szkołach policealnych lub szkołach artystycznych

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
oraz którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria.

Program zakłada przyznanie 70 stypendiów na okres od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r., w kwocie 350 zł miesięcznie -najzdolniejszym uczniom, którzy uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin przyznawania stypendiów, instrukcja oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
tel. (81) 47 81 459; (81) 44 16 709; (81) 44 16 713; (81) 44 16 716

Wnioski o przyznanie stypendium można składać:

• przez placówkę pocztową na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
• osobiście w punktach kancelaryjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
• w formie dokumentu elektronicznego – opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

Projekt realizowany w ramach Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 12 Osi priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.