Ważne Informacje

Poniżej skan pisma przesłanego z KOWR przypominającego o składaniu deklaracji kwartalnych do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.