Ważne Informacje

Rokitno, dnia 31.10.2022 r.

INFORMACJA

         Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje:

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2023.

Projekt  Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany na stronie internetowej  www.rokitno.pl  oraz www.ugrokitno.bip.lubelskie.pl.

Opinie w sprawie projektu proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres sekretariat@rokitno.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno ( skrzynka odbiorcza).

Termin trwania konsultacji: od dnia 31.10.2022 r. do dnia 14.11.2022 r.

Dokumentacja dotycząca konsultacji dostępna jest w Biuletynie Informacji Publiczne Urzędu Gminy Rokitno.

Link: https://ugrokitno.bip.lubelskie.pl/index.php?id=153&p1=szczegoly&p2=1808245

Wójt Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk