Ważne Informacje

INFORMACJA

         Działając na podstawie Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Rokitno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Rokitno ogłasza, co następuje:

Poddaje się pod konsultacje społeczne Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2022.

Projekt  Programu dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rokitno (tymczasowo sala konferencyjna Nr 1), od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500 oraz opublikowany na stronie internetowej    www.rokitno.pl  oraz www.ugrokitno.bip.lubelskie.pl.

Opinie w sprawie projektu proszę przesyłać na załączonym formularzu, elektronicznie na adres sekretariat@rokitno.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Rokitno, 21-504 Rokitno 39 A. lub dostarczać osobiście do Urzędu Gminy Rokitno ( skrzynka odbiorcza).

Termin trwania konsultacji: od dnia 22.10.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.

Wójt Gminy Rokitno
/-/ Jacek Szewczuk

Rokitno, dnia 21.10.2021 r.

Załącznik Nr 1 – Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Rokitno z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Załącznik Nr 2 – Projekt Uchwały Rady Gminy Rokitno w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2022 rok.

Załącznik Nr 3 – Formularz Konsultacji