Ważne Informacje

Aktualnie Lubelski OW NFZ rozpoczął prace nad zakupem świadczeń na 2023 r. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia takiej dostępności na obszarze powiatu bialskiego. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności publikujemy jako załącznik nr 1 –Wykaz obszarów, w których aktualnie brak jest zabezpieczenia dostępności do świadczeń we wskazanych obszarach oraz zakresach świadczeń na terenie powiatu bialskiego.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się w ślad za prośbą Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności leczniczej, zainteresowanych udzielaniem świadczeń w obszarach wskazanych w ww. wykazie, o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 2 do komunikatu Zgłoszenia i przesłanie go drogą e – mailową na adres: planzakupu@nfz-lublin.pl do 30 sierpnia br.

Przekazanie przez podmiot leczniczy zgłoszenia nie stanowi zobowiązania do zawarcia z podmiotem umowy.

Pliki do pobrania:

Zachęcamy lekarzy do zgłaszania się celem zapewnienia adekwatnego do potrzeb mieszkańców dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.