Ważne Informacje

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 546), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadza m.in.:

dodatkowe ograniczenie działalności obiektów sportowych, ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w podklasie 93.11.Z – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;
zakaz prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem oraz pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętymi w PKD w podklasie 96.02.Z), a także działalności związanej z prowadzeniem salonów tatuażu i piercingu – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;
zamknięcie sklepów budowlanych, remontowych, meblowych zlokalizowanych w obiektach handlowych, usługowych, w tym parkach handlowych o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2 – do dnia 9 kwietnia 2021 r.;
– zwiększenie dystansu/limitu osób (z wyłączeniem obsługi) rzebywających m.in. w obiektach handlowych, usługowych, na targowiskach:
a) z dotychczasowych 10 m2 do 15 m2 – przy powierzchni do 100 m2,
b) z dotychczasowych 15m2 do 20 m2 – przy powierzchni powyżej 100 m2
– przypadających na jedną osobę;
– zwiększenie dystansu/limitu osób przebywających w budynkach kultu religijnego z dotychczasowych 15 m2 do 20 m2 – przypadających na jedną osobę,
zmiany w obrębie osób uprawnionych do objęcia szczepieniami przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/