Ważne Informacje

PN-VII.0520.37.2021

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 października 2021 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że 30 września 2021 r. oraz
19 października 2021 r. weszły w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 września 2021 r.
(Dz. U. poz. 1754) oraz 15 października 2021 r. (Dz. U. poz. 1878) zmieniające rozporządzenie z dnia
6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wyżej wymienione rozporządzenia zmieniające wprowadziły m.in. następujące zmiany:

 • nowe regulacje, zgodnie z którymi unijny cyfrowy certyfikat COVIDowy lub zwolnienie
  z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP może uzyskać osoba, która została
  zaszczepiona przeciwko COVID-19 poza terytorium RP szczepionką dopuszczoną do obrotu w
  Unii Europejskiej lub znajdującą się na wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych
  do obrotu na terytorium RP,
  prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH –
  Państwowy Instytut Badawczy.
  Aby to uzyskać, należy przedstawić podmiotowi przeprowadzającemu szczepienia ochronne
  przeciwko COVID-19 oryginał zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, zgodny ze
  wzorem obowiązującym w kraju przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19, oraz tłumaczenie tego
  zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także oświadczenie zawierające
  zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych
  związanych z wydaniem unijnego cyfrowego zaświadczenia COVIDowego,
 • do dnia 31 października 2021 r. wydłużony został zakaz przemieszczania się pasażerów
  w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem odcinka granicy Rzeczpospolitej
  Polskiej z Republiką Białorusi
  , dopuszczając pozostałe podróże transportem kolejowym poza
  granicę zewnętrzną Schengen (będące do 30 września 2021 r. wstrzymane),
 • modyfikacja regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa na uczelniach i w innych niż
  uczelnia podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów. Zakrywanie ust i nosa na uczelni
  i w podmiocie prowadzącym kształcenie doktorantów lub studiów podyplomowych oraz innych form
  kształcenia jest obowiązkowe, chyba że inaczej zdecyduje rektor albo kierujący podmiotem
  prowadzącym kształcenie doktorantów, studia podyplomowe lub inne formy kształcenia,
 • zakrywanie ust i nosa maseczką nie obowiązuje zdających i innych osób uczestniczących
  w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską
  2
  i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu
  sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego,
  radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy
  restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną
  i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania
  zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla
  rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub
  konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m,
 • rozszerzają katalog osób zwolnionych z obowiązku odbycia kwarantanny m.in. o osoby
  przekraczające granicę w związku z realizacją prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody zawartej
  przed sądem ustalających kontakty z małoletnim dzieckiem, które przebywa na terenie innego
  państwa niż miejsce pobytu rodzica, dla którego określono kontakty,
 • obowiązek odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy RP oraz obowiązywanie pozostałych
  zasad określających warunki jej odbycia zostały wydłużone do 31 października 2021 r.,

Ponadto okres obowiązywania pozostałych nakazów, zakazów oraz ograniczeń ustanowionych
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. oraz rozporządzeniach je zmieniających został
wydłużony do 31 października 2021 r.

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/