Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle
W związku z Zarządzeniem Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany stopnia alarmowego CRP , zmienia się wprowadzony zarządzeniem nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, stopień alarmowy CRP, przez wprowadzenie na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trzeciego stopnia alarmowego CRP ( stopnia CHARLIE- CRP), obowiązującego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21 do dnia 4 marca 2022 r. do godz. 23:59, w miejsce pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP) obowiązującego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23.59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23.59.

Wskutek wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP ( stopnia CHARLIE-CRP ) wykonano zadania wymienione dla pierwszego     i drugiego stopnia alarmowego, tj.: wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów, kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów, sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu, akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania, sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego, wprowadzeniu zakazu wstępu do przedszkola, szkoły osobom postronnym, wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych do urzędu lub instytucji, zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia. Ponadto wydano polecenie całodobowego dyżuru dla administratora systemów informatycznych w celu stałego monitoringu bezpieczeństwa systemów. Przeprowadzono przegląd dostępnych zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania.