Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 32 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59   wprowadza się I stopnień alarmowy CRP  (stopień ALFA- CRP).

Wójt Gminy Rokitno wskutek wprowadzenia I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA -CRP) nakazał kierownikom  służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

  • wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym,
  • dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów,
  •  kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów,
  •  sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu,

 akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego
zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania