Ważne Informacje

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  W GMINIE ROKITNO W 2023 ROKU

Miejscowości: Rokitno, Kolonia Rokitno, Pokinianka, Lipnica, Michałki, Kolonia Michałki, Hołodnica, Klonownica Duża

Miesiąc
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
Bioodpady zielone
Bioodpady kuchenne
Popiół
Pozostałości z segregacji
PSZOK
Styczeń
26
19
19
28
Luty
9
14
27
17
23
17
25
Marzec
24
16
16
25
Kwiecień
27
4
21
24
21
22
Maj
26
18
31
8
10
23
10
23
27
Czerwiec
29
6
13
28
13
28
24
Lipiec
27
11
10
31
10
31
22
Sierpień
28
3
29
4
9
24
9
24
26
Wrzesień
26
7
6
20
6
20
23
Październik
27
9
20
3
20
28
Listopad
20
6
29
7
17
17
25
Grudzień
28
15
7
15
9

Miejscowości: Olszyn, Kołczyn, Kolonia Kołczyn, Zaczopki, Kolonia Zaczopki, Pratulin, Derło, Cieleśnica, Cieleśnica – Pałac

Miesiąc
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
Bioodpady zielone
Bioodpady kuchenne
Popiół
Pozostałości z segregacji
PSZOK
Styczeń
30
19
19
28
Luty
9
14
28
17
23
17
25
Marzec
27
16
16
25
Kwiecień
28
4
21
24
21
22
Maj
26
18
30
8
10
23
10
23
27
Czerwiec
30
6
13
28
13
28
24
Lipiec
28
11
10
31
10
31
22
Sierpień
28
3
30
4
9
24
9
24
26
Wrzesień
27
7
6
20
6
20
23
Październik
26
9
20
3
20
28
Listopad
20
6
30
7
17
17
25
Grudzień
29
15
7
15
9

Odpady należy wystawiać przed oznakowaną posesję (widoczny numer porządkowy) w dniu odbioru danego rodzaju odpadu do godziny 700.

Obowiązują kwartalne terminy uiszczania opłaty: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Opłatę można wnosić u właściwego sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Rokitno lub przelewem na rachunek bankowy:
36 8037 0008 0420 0156 2000 0500.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić w formie nowej deklaracji każdą zmianę danych, stanowiącą podstawę ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (zgon, urodziny, wyprowadzka itp.).

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY ROKITNO
Ze względów logistycznych prosimy o przestrzeganie kolorystyki poszczególnych frakcji, zwłaszcza bioodpady kuchenne i pozostałości z segregacji!!!


Papier


Szkło


Metale i tworzywa sztuczne
Oddajemy:
- opakowania z papieru, tektura i karton
- gazety, czasopisma, katalogi, ulotki
- książki i zeszyty
- torebki papierowe, papier szkolny i biurowy
Nie oddajemy:
- zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego papieru itp.
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
- tapet
Oddajemy:
- butelki, słoiki po napojach, żywności, olejach roślinnych i napojach alkoholowych (bez nakrętek)
- puste opakowania szklane po lekach, kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z połączenia kilku surowców)
Nie oddajemy:
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
- odpadów objętych zbiórką w PSZOK (zużyte żarówki, świetlówki, szyby okienne itp.)
Oddajemy:
- opakowania z metali (puszki, kapsle, folie aluminiowe, zakrętki, opakowania po dezodorantach itp.)
- opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach, opakowania po środkach czystości, kosmetykach, śmietanie, jogurtach, ketchupach, wędlinach, plastikowe koszyczki po owocach, plastikowe torby, reklamówki, worki, doniczki itp.)
- opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, mleku itp.)
- opakowania kombinowane, np. z papieru i foli,
- zdjęcia, papier woskowy, kalki, zabawki, płyty cd,
- czysty styropian opakowaniowy
Nie oddajemy:
- butelek i pojemników z zawartością
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
- odpadów objętych zbiórką w PSZOK (zużyty sprzęt elektryczny, baterie itp.)
- odzieży i tekstyliów


Bioodpady zielone


Bioodpady kuchenne


Popiół


Pozostałości z segregacji
Oddajemy:
- liście i skoszona trawa, chwasty
- kwiaty cięte i doniczkowe
- kora drzew, trociny
- drobne lub rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów (w pęczki długości nie dłuższej niż 1 m)
Nie oddajemy:
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
Oddajemy:
- odpadki z warzyw i owoców (obierki)
- produkty spożywcze nie nadające się do spożycia (owoce, warzywa, kasze, makarony, pieczywo, przetwory itp.)
- resztki jedzenia,
- fusy z kawy i herbaty
- skorupki jaj
Nie oddajemy:
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
Oddajemy:
- zimny popiół z palenisk domowych
- stłuczone szyby okienne
- ceramika, porcelana
- naczynia typu arco
- szkło stołowe, talerze
- lustra
Nie oddajemy:
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
Oddajemy:
- zużyte pampersy i pieluchy jednorazowe
- inne środki higieny osobistej (np. podpaski, podkłady higieniczne)
- zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne (mokre, zatłuszczone)
- kości zwierząt i pozostałości po domowej hodowli zwierząt
- worki z odkurzacza
Nie oddajemy:
- innych odpadów objętych selektywną zbiórką
- zmieszanych odpadów
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – parking przy Urzędzie Gminy Rokitno, Rokitno 39A, czynny od 8:00 do 12:00
Oddajemy:(Uwaga: Wszystkie odpady powinny być posegregowane!)
- złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, termometry, świetlówki, zabawki z elektroniką
- zużyte opony z samochodów osobowych (limit 8 sztuk od właściciela nieruchomości)
- chemikalia, opakowania po farbach, olejach i smarach, odpady niebezpieczne
- meble i inne odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny itp.)
- odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (gruz betonowy i ceglany – limit 1,5 t od właściciela nieruchomości, ramy okienne, lustra, szkło okienne, tapety, wykładziny, styropian budowlany itp.)
- przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki
- odzież i tekstylia
Nie oddajemy:
- odpadów objętych selektywną zbiórką
- odpadów z rozbiórki samochodów (odpady kierujemy do stacji naprawy pojazdów)
- odpadów w ilości większej niż wyznaczony limit w Gminie
- eternitu, odpadów promieniotwórczych