Ważne Informacje

Gmina przyjazna rowerzystom w ocenie turystów kolarzy

Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu wolne- go. Dzisiaj wybór roweru jako środka komunikacji, jest wyrazem troski o środowisko naturalne, a także własne zdrowie i racjonalny wypoczynek. Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne aspekty turystyki rowerowej, dzięki czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (dalej PTTK) przy współudziale partnerów zainteresowanych rozwojem i wspieraniem turystyki rowerowej, w szczególności ministerstwa właściwego ds. turystyki.
§ 1 CELE KONKURSU

 1. Konkurs zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r. ma na celu uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzy- stów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy i przewodniki rowerowe.
 2. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcję „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
 3. Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również do dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów działają- cych na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich okolicach.
 4. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie działań związanych z:
 • Inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce kolejowe i autobusowe, urzędy, parki, itd.), punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, miejsca noclegowe, postojowe itp.
 • Promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronach gminy i innych portalach.
 • Popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla użytkowników rowerów.
 • Organizowaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. kamizelki odblaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda w kaskach).

  § 2 ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
 1. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach gmin: do 10 000 mieszkańców, do 20 000 mieszkańców, do 40 000 mieszkańców, do 100 000 mieszkańców oraz powyżej 100 000 mieszkańców.
 2. Zgłoszenia gmin do Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom dokonują turyści kolarze na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronie: www.pttk.pl oraz www.ktkol.pl. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na e-mail: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.
 3. Do zgłoszonych gmin zostanie przesłany link do elektronicznego formularza, w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m. in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Zachęcamy do dołączenia materiałów takich jak mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, kopie publikacji prasowych oraz wydawnictw związanych z turystyką rowerową w formie elektronicznej lub przesłania ich na adres Biura Zarządu Głównego PTTK.
 4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 3, gminy przesyłają elektronicznie do 30 czerwca a ewentualne materiały uzupełniające – na adres: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Główny, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.
 5. Dane zawarte w formularzach zostaną poddane sprawdzeniu przez Komisję Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
 6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, informacji i materiałów uzupełniających przekazanych przez gminy, laureatów Konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą zaproszeni przez organizatora przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki rowerowej.
  § 3 NAGRODY
 7. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, oraz dyplomami za udział wręczanymi w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową.
 8. W ramach poszczególnych edycji Konkursu organizatorzy mogą przyznać nagrody dodatkowe.
 9. Gmina, która uzyskała trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może ubiegać się o nagrodę Grand Prix.
  § 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.
 11. Regulamin Konkursu został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 213/XIX/2021 z dnia 1.04.2021 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.