Ważne Informacje

Alarm - symbol dzwonka na czerwonym tle

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 52 z dnia 04 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE- CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 05 marca 2022 r. do dnia 15 marca 2022 r. do godz. 23:59, przedłuża się okres obowiązywania III stopnia alarmowego CHARLIE- CRP wprowadzonego od dnia 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do dnia 04 marca 2022 r. do godz. 23.59 na terytorium RP.

Wskutek wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopnia CHARLIE-CRP) wykonano zadania wymienione dla pierwszego i drugiego stopnia alarmowego, tj.: wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów, kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów, sprawdzenie działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu, akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania, sprawdzenie funkcjonowania zasilania awaryjnego, wprowadzeniu zakazu wstępu do przedszkola, szkoły osobom postronnym, wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych do urzędu lub instytucji, zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia.
Ponadto wydano polecenie całodobowego dyżuru dla administratora systemów informatycznych w celu stałego monitoringu bezpieczeństwa systemów. Przeprowadzono przegląd dostępnych zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania.